Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1343001 Riaditeľ zariadenia sociálnych služieb pre starších ľudí
1343999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti starostlivosti o starších ľudí inde neuvedený
1344001 Riaditeľ zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a sociálnych služieb (okrem sociálnych služieb pre seniorov)
1344999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti sociálnej starostlivosti inde neuvedený
Špecialisti
2635001 Sociálny pracovník
2635002 Manželský a rodinný poradca
2635003 Špecialista na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí
2635004 Špecialista sociálnej kurately pre dospelých
2635005 Špecialista sociálnej kurately pre deti
2635006 Špecialista sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti
2635007 Špecialista tvorby a vykonávania programov sociálnej pomoci
2635008 Metodik v oblasti sociálnej starostlivosti
2635009 Posudkový sociálny pracovník
2635010 Špecialista v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnych služieb
2635011 Špecialista pre marginalizované skupiny obyvateľstva
2635016 Pracovný terapeut
2635017 Inštruktor sociálnej rehabilitácie
2635018 Supervízor v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce
2635999 Špecialista v oblasti sociálnej práce a poradenstva inde neuvedený
2643003 Tlmočník posunkovej reči
2643004 Tlmočník artikulačný
2643005 Tlmočník taktilný
2643006 Prekladateľ do Braillovho písma
Technici a odborní pracovníci
3253001 Komunitný pracovník
3253002 Rómsky asistent
3253999 Terénny sociálny a zdravotný pracovník inde neuvedený
3412001 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím
3412002 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o staršie osoby
3412003 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o rodinu a deti
3412004 Asistent sociálnej práce
3412005 Odborný pracovník v oblasti sociálnych služieb
3412006 Odborný pracovník krízových intervencií
3412999 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti inde neuvedený
Administratívni pracovníci
4214002 Vyberač dobročinných príspevkov
Pracovníci v službách a obchode
5311001 Opatrovateľ detí v zariadeniach
5311002 Opatrovateľ detí v domácnosti a teréne
5311003 Profesionálny rodič
5311999 Opatrovateľ pre deti inde neuvedený
5321001 Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
5321002 Asistent ošetrovateľa v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
5322001 Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne
5322002 Asistent ošetrovateľa starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne
5322003 Pracovný asistent osôb so zdravotným postihnutím
5322004 Osobný asistent osôb s ťažkým zdravotným postihnutím
5322999 Opatrovateľ a asistent pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím inde neuvedený