O projekte


Čo je to HISCO?


HISCO (help for ISCO) je aplikácia na správne zatrieďovanie zamestnaní podľa SK ISCO-08.


Na čo a komu slúži HISCO?


Aplikácia HISCO slúži ako pomocník pre používateľov SK ISCO-08 na vyhľadávanie kódov a názov jednotlivých zamestnaní najmä zo strany zamestnávateľov inzerujúcich pracovné miesta v istp.sk, zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, spravodajských jednotiek v štatistických zisťovaniach atď.


Čo je to SK ISCO-08?


SK ISCO-08 je národná klasifikácia zamestnaní, ktorá je vydaná Vyhláškou ŠÚ SR č. 384/2015. Klasifikácia vychádza z Medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní ISCO-08, ktorú vypracovala Medzinárodná organizácia práce. Klasifikáciu ISCO-08 používa veľa krajín, skoro na všetkých kontinentoch.


Aká je štruktúra SK ISCO-08?


SK ISCO-08 sa člení na 10 hlavných tried, ktoré sa postupne členia podľa úrovne zručností a špecializácie. Na najnižšej úrovni sa nachádza 2310 zamestnaní, ktoré je účelné sledovať z hľadiska charakteru pracovnej náplne, odmeňovania a kvalifikačných požiadaviek.

Príklad:
struktura-isco.pngNa čo slúži SK ISCO-08?


SK ISCO-08 slúži najmä na:

  • medzinárodnú komunikáciu na globálnom trhu práce,
  • zlaďovanie ponuky a dopytu na trhu práce párovaním voľných pracovných pozícií s uchádzačmi a záujemcami o zamestnanie,
  • štatistické zisťovania priemerných zárobkov, nákladov práce a iných atribútov pracovných vzťahov,
  • zber údajov pre aktívne opatrenia trhu práce a politiku zamestnanosti,
  • prepájanie systému vzdelávania s trhom práce,
  • vykonávanie výskumu, analýz, prognóz a iných štúdií o trhu práce.


Ako využívať HISCO na správne zaraďovanie zamestnaní podľa SK ISCO-08?


Na správne zaraďovanie zamestnaní do SK ISCO-08 slúžia nástroje, ktoré sa nachádzajú na hornej vodorovnej lište. Pomocnými nástrojmi na správne zaraďovanie zamestnaní sú: Fulltextové vyhľadávanie, Členenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí, Stromová štruktúra SK ISCO-08 a Prevodník.

Členenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí: Používateľ si môže vybrať jednu zo 41 oblastí. Po kliknutí na konkrétnu pracovnú oblasť sa zobrazia všetky jednotky zamestnaní SK ISCO-08, ktoré do tejto pracovnej oblasti patria. V niektorých prípadoch sa môže stať, že jedna jednotka zamestnania figurovať vo viacerých pracovných oblastiach.

Cez fulltextové vyhľadávanie je možné zadať aj jednotlivé písmená alebo kódy a systém podľa toho vyhľadá jednotku zamestnania.

Cez stromovú štruktúru je možné vyhľadať zamestnanie hierarchicky od hlavnej triedy až po jednotku zamestnania.

Prevodník slúži na vyhľadanie názvu a kódu zamestnania aktualizovanej verzie SK ISCO-08 (verzia 2015) na základe kódu, resp. názvu zamestnania predchádzajúcej verzie SK ISCO-08 z roku 2011.


Ako zadávať požiadavky do aplikácie HISCO?


V prvom kroku zadajte názov zamestnania a stručne uveďte popis pracovnej činnosti. Do popisu môžete vložiť akékoľvek informácie o danom zamestnaní. Čím viac informácii používateľ poskytne, tým presnejšia bude odpoveď a zatriedenie zamestnania. V druhom kroku zadajte názov zamestnávateľa a vyberte pracovnú oblasť. V ďalšom kroku vyberte, či sa vyžaduje vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie.

Na odoslanie požiadavky je potrebné uviesť e-mail, na ktorý bude doručená odpoveď s navrhovaným riešením zatriedenia do SK ISCO-08.


Kto odpovedá na kladené otázky a požiadavky?


Realizačný tím spoločnosti TREXIMA Bratislava spol. s r.o. je zodpovedný za všetky poskytnuté odpovede. Kontakty