Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1112013 Najvyšší predstaviteľ verejnoprávnej inštitúcie
1113001 Primátor, námestník primátora
1113002 Starosta, zástupca starostu
1113003 Predseda, podpredseda samosprávneho kraja
1113004 Riaditeľ úradu samosprávneho kraja
1113005 Prednosta obecného úradu, mestského úradu, miestneho úradu a spoločného obecného úradu
1113999 Predstaviteľ obce a samosprávneho kraja inde neuvedený
1114001 Predseda a podpredseda politickej strany a hnutia
1114002 Riadiaci pracovník odborovej organizácie
1114003 Vedúci predstaviteľ združenia
1114004 Riadiaci pracovník neziskovej organizácie, nadácie a neinvestičného fondu
1114005 Vedúci predstaviteľ zamestnávateľskej asociácie a zväzu
1114006 Vedúci predstaviteľ profesijnej komory
1114999 Vedúci predstaviteľ politickej, odborovej, záujmovej a príbuznej organizácie inde neuvedený
1219002 Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania
Špecialisti
2149006 Špecialista civilnej ochrany a obrany
2164001 Urbanista
2262009 Farmaceut samosprávneho kraja
2411010 Kontrolór obce, samosprávneho kraja
2422004 Špecialista pre rozvoj podnikateľských a investičných činností
2422005 Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka
2422006 Špecialista pre územné konanie a stavebný poriadok
2422008 Špecialista v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja
2422010 Špecialista stratégie vo vzťahu k politikám Európskej únie
2422023 Špecialista pre územné plánovanie
2422999 Špecialista v oblasti stratégie a rozvoja inde neuvedený
2635012 Špecialista samosprávy pre sociálne služby
Technici a odborní pracovníci
3257006 Kontrolór detských ihrísk
3313006 Odborný pracovník v oblasti rozpočtu
3323002 Odborný pracovník pre verejné obstarávanie
3332004 Kultúrno-osvetový pracovník
3352006 Odborný pracovník správy miestnych daní a poplatkov
3353014 Koordinátor opatrovateľských služieb
3354006 Odborný pracovník samosprávy pre zdravotnícke zariadenia, lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
3359001 Odborný pracovník pre evidenciu obyvateľstva
3359002 Matrikár
3359003 Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia
3359004 Odborný pracovník verejnej správy pre všeobecnú vnútornú správu
3359005 Odborný pracovník verejnej správy pre priestupkové konanie
3359007 Odborný pracovník verejnej správy pre prípravu, riadenie a kontrolu projektov
3359008 Odborný pracovník verejnej správy v oblasti medzinárodných vzťahov
3359013 Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku
3359018 Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie
3359020 Odborný pracovník verejnej správy v oblasti podnikateľských činností
3359021 Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry
3359022 Odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti
3359023 Odborný pracovník verejnej správy v oblasti školstva
3359024 Odborný pracovník verejnej správy pre ochranu životného prostredia
3359025 Odborný pracovník verejnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
3359028 Koordinátor verejnoprospešných služieb a aktivačných prác
3359999 Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený
3411004 Odborný legislatívny pracovník
3411006 Odborný pracovník v oblasti štrukturálnych fondov
Pracovníci v službách a obchode
5411004 Preventivár požiarnej ochrany obce