Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1111001 Prezident
1111002 Predseda a poslanec parlamentu
1111003 Predseda a člen vlády
1112001 Najvyšší predstaviteľ orgánu štátnej správy (okrem ministra)
1112005 Štátny tajomník
1112006 Generálny tajomník služobného úradu
1112007 Verejný ochranca práv
1112008 Splnomocnenec vlády
1112009 Riadiaci pracovník orgánu štátnej správy (úroveň sekcie)
1112010 Poradca prezidenta, predsedu vlády, ministra, najvyššieho predstaviteľa ústredného štátneho orgánu
1112011 Veľvyslanec, generálny konzul
1112012 Vedúci kancelárie, sekretariátu ústredného štátneho orgánu
1112999 Vysoký štátny úradník inde neuvedený
1213005 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti medzinárodných vzťahov
1213006 Riadiaci pracovník (manažér) parlamentnej a vládnej agendy
1213007 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti fondov EÚ
1219008 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti ochrany osobných údajov
1219009 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti ochrany utajovaných skutočností
1349002 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti strážnych a detektívnych služieb (vedúci detektív)
1349009 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obrany
1349010 Riadiaci pracovník (manažér) v colnej oblasti
Špecialisti
2132013 Špecialista v oblasti plemenárskej práce a šľachtenia zvierat
2132014 Špecialista priamych podpôr v oblasti pôdohospodárstva
2132015 Špecialista trhových mechanizmov a poľnohospodárskych komodít
2145007 Špecialista štátnej správy pre chemické látky a prípravky
2149031 Špecialista v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhody
2149032 Špecialista v oblasti technickej normalizácie
2149033 Špecialista v oblasti obrany
2149034 Špecialista regulácie sieťových odvetví
2151023 Špecialista pre energetickú a surovinovú politiku
2212074 Lekár samosprávneho kraja
2221015 Sestra samosprávneho kraja
2351004 Špecialista v oblasti regionálneho školstva
2351005 Špecialista v oblasti vysokoškolského vzdelávania
2351006 Špecialista verejnej správy v oblasti športu
2351007 Špecialista kvality vzdelávania
2359008 Lektor v oblasti bezpečnostných služieb
2411012 Finančný špecialista fondov EÚ
2411013 Finančný overovateľ fondov EÚ
2411014 Finančný účtovník fondov EÚ
2411015 Koordinátor auditov a certifikačných overovaní fondov EÚ
2411016 Špecialista pre colný dohľad
2421008 Špecialista v oblasti ochrany osobných údajov
2421009 Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
2421010 Špecialista pre nezrovnalosti fondov EÚ
2421011 Špecialista monitorovania operačných programov fondov EÚ
2421012 Špecialista kontroly fondov EÚ
2421013 Špecialista overovania podnetov fondov EÚ
2421014 Špecialista kontroly verejného obstarávania
2421015 Špecialista procesu verejného obstarávania
2422012 Špecialista v oblasti utajovaných skutočností
2422014 Špecialista v oblasti medzinárodných vzťahov
2422015 Diplomat, konzul (okrem generálneho konzula)
2422017 Špecialista programovania fondov EÚ
2422018 Špecialista pre metodiku fondov EÚ
2422019 Špecialista hodnotenia operačných programov fondov EÚ
2422020 Špecialista posudzovania projektov fondov EÚ
2422021 Špecialista technickej pomoci fondov EÚ
2422022 Špecialista v oblasti správy štátnych hmotných rezerv
2423008 Špecialista v oblasti verejnej služby a štátnej služby
2432003 Špecialista pre protokolárne záležitosti
2611005 Legislatívec
2619016 Špecialista v oblasti ochrany spotrebiteľa
2621008 Špecialista v oblasti umenia a štátneho jazyka
2631002 Ekonomický analytik, prognostik
2631004 Špecialista výkonu obchodných opatrení
2631005 Špecialista rozvoja priemyslu a obchodu
2631006 Špecialista zahraničnoobchodnej politiky
2635013 Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky
2635014 Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti a ochrany práce
2635015 Špecialista na rovnosť príležitostí
Technici a odborní pracovníci
3257001 Inšpektor hygieny
3257002 Inšpektor životného prostredia
3257003 Inšpektor práce
3257004 Inšpektor kontroly potravín
3257005 Banský inšpektor
3257999 Inšpektor hygieny, životného prostredia a zdravia pri práci inde neuvedený
3331002 Colný deklarant
3333001 Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce
3333002 Odborný pracovník na úseku kontrolnej činnosti vo verejných službách zamestnanosti
3333003 Odborný pracovník rozhodovania v oblasti služieb zamestnanosti
3333004 Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti
3333005 Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno-poradenských služieb zamestnanosti
3333008 Odborný pracovník Európskych služieb zamestnanosti (EURES)
3333999 Sprostredkovateľ práce a odborný pracovník v oblasti služieb zamestnanosti inde neuvedený
3351001 Odborný pracovník v oblasti colného dohľadu
3351002 Odborný pracovník v oblasti kontroly po prepustení tovaru
3351003 Odborný pracovník v oblasti colnej kontroly
3351004 Odborný pracovník v oblasti mobilného dohľadu
3351006 Vyšetrovateľ finančnej správy
3351999 Odborný pracovník v colnej oblasti inde neuvedený
3352001 Odborný pracovník v oblasti správy daní
3352002 Odborný pracovník štátneho dozoru nad prevádzkovaním lotérií
3352003 Odborný pracovník v oblasti daňovej exekúcie
3352004 Odborný pracovník v oblasti daňovej kontroly
3352005 Odborný pracovník v oblasti registrácie daní
3352999 Odborný pracovník v daňovej oblasti inde neuvedený
3353001 Odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
3353002 Odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi
3353003 Odborný pracovník v oblasti štátnych sociálnych dávok
3353004 Odborný pracovník súčinností v sociálnom zabezpečení
3353011 Odborný pracovník v oblasti dávok náhradnej rodinnej starostlivosti
3353999 Odborný pracovník v oblasti sociálneho zabezpečenia inde neuvedený
3354001 Odborný pracovník na úseku živnostenského podnikania
3354002 Odborný pracovník udeľovania dopravných licencií
3354003 Odborný pracovník udeľovania oprávnení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
3354004 Odborný pracovník udeľovania oprávnení vo verejných službách zamestnanosti
3354005 Odborný pracovník udeľovania patentov
3354999 Pracovník v oblasti udeľovania licencií a iných oprávnení inde neuvedený
3359009 Odborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
3359010 Analytik trhu práce a sociálnej situácie obyvateľstva vo verejnej správe
3359011 Odborný pracovník orgánu verejnej správy v oblasti spracovania návrhov stratégií
3359012 Inšpektor obchodnej inšpekcie
3359014 Odborný pracovník štátneho odborného dozoru, povoľovania a regulácie dopravy a dopravnej infraštruktúry
3359015 Odborný pracovník pre reguláciu a štátny dohľad elektronických komunikácií a poštových služieb
3359016 Odborný pracovník verejnej správy pre lesníctvo a poľovníctvo
3359017 Odborný pracovník verejnej správy pre pozemkové úpravy
3359019 Odborný pracovník verejnej správy pre kataster