Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321015 Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve
1321016 Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike
1321017 Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike
Špecialisti
2111005 Fyzik jadrový, molekulárny, nukleárny
2111006 Fyzik elektriny a magnetizmu
2113003 Analytický chemik
2113004 Fyzikálny chemik
2113005 Organický chemik
2113006 Anorganický chemik
2113999 Chemik inde neuvedený (okrem chemického inžinierstva)
2149001 Špecialista spracovania rádioaktívneho odpadu
2149002 Špecialista riadenia bezpečnosti jadrovej elektrárne
2149003 Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení
2149004 Špecialista nedeštruktívnych skúšok
2149030 Inšpektor jadrovej bezpečnosti
2151009 Špecialista riadenia bezpečnosti v energetickej prevádzke (okrem jadrovej)
2151010 Špecialista energetik prevádzky riadiacej techniky
2151011 Špecialista energetik technického a technologického rozvoja
2151012 Špecialista energetik prípravy prevádzky
2151013 Špecialista energetik výroby elektrickej energie
2151014 Špecialista energetik distribúcie elektrickej energie
2151015 Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality
2151016 Špecialista energetik technológ
2151017 Špecialista energetik vo výskume a vývoji
2151018 Špecialista energetik projektant, konštruktér
2151019 Špecialista správy a údržby energetických zariadení
2151021 Analytik vysokotlakovej siete
2151022 Hydraulik v plynárenstve
2151025 Špecialista zariadení a systémov obnoviteľnej energie
2151026 Energetický audítor
2151027 Špecialista mikroelektromechanických systémov
2151999 Elektroinžinier a špecialista energetik inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3113004 Elektrotechnik podpory inžinieringu
3113008 Technik systémov zberu dát v energetike
3113009 Technik automatizovaných riadiacich systémov energetických zariadení
3113010 Technik údržby energetických a plynárenských zariadení
3113011 Technik podpory inžinieringu v energetike
3113012 Technik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárni
3113013 Technik energetik vo výskume a vývoji
3113014 Technik havarijného plánovania a pripravenosti v jadrovej elektrárni
3113015 Technik kontroly kvality v energetike
3113016 Technik prevádzky vodných elektrární
3113017 Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetike
3113018 Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu
3113019 Technik alternatívnych zdrojov energie
3113020 Technik elektrickej stanice
3113021 Technik správy elektrickej siete
3113022 Technik pre typizáciu a unifikáciu elektrizačnej sústavy
3113023 Technik ochrany v riadiacom centre v jadrovej elektrárni
3113024 Technik radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
3113025 Technik energetik technológ
3113026 Technik energetik projektant, konštruktér
3113027 Prevádzkový laborant v teplárni
3113029 Technik montáží energetických zariadení
3113030 Technik telemetrie
3113031 Technik energetických zariadení budov
3113032 Technik spracovania rádioaktívneho odpadu
3113033 Technik vyraďovania jadrových zariadení
3113034 Technik kogenerácie
3113999 Elektrotechnik a energetik inde neuvedený
3131001 Operátor primárneho okruhu jadrovej elektrárne
3131002 Operátor sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne
3131003 Dispečer hydroenergetického dispečingu
3131004 Dispečer vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni
3131005 Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov
3131006 Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie
3131007 Operátor výrobných a rozvodných energetických zariadení
3131999 Dispečer vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie inde neuvedený
3134002 Dispečer v plynárenskom priemysle
3139005 Dispečer v teplárni
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7233007 Mechanik, opravár strojov a zariadení v energetike
7413001 Elektromontér a opravár elektrického vedenia
7413002 Elektromontér elektroenergetických zariadení a systémov
7413003 Elektromontér trakčnej siete
7543015 Kvalitár, kontrolór v energetike
Operátori a montéri strojov a zariadení
8182000 Operátor parného stroja a kotla (kurič)
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329016 Pomocný pracovník v energetike (výrobe a distribúcii elektriny, tepla a plynu)