Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1112002 Najvyšší predstaviteľ v súdnictve
1112003 Najvyšší predstaviteľ v prokuratúre
1219001 Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru
1349005 Riadiaci pracovník (manažér) v právnych službách
Špecialisti
2611001 Právnik (v podniku, inštitúcii, organizácii)
2611002 Advokát
2611003 Advokátsky koncipient
2611004 Prokurátor
2611006 Špecialista v oblasti trestného práva
2611007 Špecialista v oblasti občianskeho práva
2611008 Špecialista v oblasti obchodného práva
2611009 Špecialista v oblasti ústavného práva
2611010 Špecialista v oblasti medzinárodného práva
2611011 Špecialista v oblasti správneho práva
2611012 Špecialista v oblasti autorského práva, mediálneho práva a audiovízie
2611013 Špecialista v oblasti ľudských práv
2611014 Špecialista v oblasti súťažného práva
2611999 Právnik inde neuvedený
2612001 Sudca, predseda senátu
2612002 Predseda, podpredseda súdu
2612003 Predseda grémia, kolégia súdu
2619001 Notár
2619002 Notársky koncipient
2619004 Exekútor
2619005 Exekútorský koncipient
2619006 Súdny znalec
2619007 Súdny poradca a asistent sudcu ústavného a najvyššieho súdu
2619008 Probačný a mediačný úradník
2619009 Vyšší súdny úradník
2619017 Špecialista na dodržiavanie súladu s predpismi (compliance)
2619018 Správca konkurznej podstaty
2642011 Redaktor právnych textov
Technici a odborní pracovníci
3342999 Administratívny pracovník v oblasti práva inde neuvedený
3411001 Právny asistent
3411002 Mediátor
3411003 Odborný právny pracovník na súde
3411005 Odborný pracovník prvého kontaktu právnej pomoci
3411999 Odborný pracovník v oblasti práva inde neuvedený