Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321014 Riadiaci pracovník (manažér) v odpadovom hospodárstve
Špecialisti
2133001 Krajinný ekológ, geoekológ
2133002 Špecialista ochrany ovzdušia
2133003 Špecialista ochrany prírody
2133004 Špecialista pre odpadové hospodárstvo
2133007 Metodik v oblasti biologickej ochrany letiska
2133008 Špecialista posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA)
2133999 Špecialista v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie) inde neuvedený
2143003 Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe
2143005 Technológ recyklácie
2143999 Špecialista v oblasti priemyselnej ekológie inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3116005 Laborant pitných a odpadových vôd
3116006 Vzorkár pre odber pitných a odpadových vôd
3132001 Technik merania a regulácie v spaľovni
3132003 Dispečer v odpadovom hospodárstve
3132999 Dispečer a technik v spaľovniach, vo vodnom hospodárstve a vodárenstve inde neuvedený
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7133003 Pracovník likvidácie azbestu
Operátori a montéri strojov a zariadení
8189005 Strojník pre obsluhu úpravní pitných vôd a čerpacích staníc
8189006 Strojník pre obsluhu čistiarní odpadových vôd
8332002 Vodič smetiarskeho vozidla
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9611001 Smetiar
9611999 Zberač odpadu a druhotných surovín inde neuvedený
9612001 Triedič odpadov
9612002 Pracovník spracovania a likvidácie odpadov
9613001 Pracovník na čistenie verejných priestranstiev
9613002 Zametač
9613999 Zametač a podobný pomocník inde neuvedený