Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1120001 Generálny riaditeľ (prezident spoločnosti)
1120002 Výkonný riaditeľ
1120003 Člen predstavenstva a iného riadiaceho orgánu spoločnosti
1120999 Prezident a generálny riaditeľ podniku a organizácie inde neuvedený
1211001 Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ)
1211002 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti účtovníctva a financovania
1211003 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti daní
1211004 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného plánovania a kontrolingu
1211005 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby
1211999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti financií inde neuvedený
1213001 Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu
1213002 Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér)
1213003 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií
1213004 Hlavný projektový manažér
1213999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti stratégie a plánovania inde neuvedený
1219004 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti interného auditu
1219005 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly
1346008 Riadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
1346999 Riadiaci pracovník (manažér) vo finančníctve a poisťovníctve inde neuvedený
Špecialisti
2120001 Špecialista reportingu
2120004 Špecialista v oblasti matematiky (okrem poistnej matematiky)
2120005 Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej štatistiky)
2411001 Hlavný účtovník
2411002 Špecialista účtovník
2411003 Audítor
2411004 Finančný kontrolór
2411005 Metodik účtovníctva
2411006 Špecialista reportingu v účtovníctve
2411007 Daňový špecialista
2411008 Špecialista v oblasti rozpočtu
2411009 Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva
2411011 Špecialista podnikový ekonóm
2411999 Špecialista v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly inde neuvedený
2421003 Projektový špecialista (projektový manažér)
2421005 Špecialista kontrolingu
2421006 Špecialista v oblasti vnútorného auditu
2421007 Špecialista v oblasti vnútornej kontroly
2421999 Analytik v oblasti riadenia a organizácie práce inde neuvedený
2422001 Špecialista podnikovej stratégie, plánovania a investovania
2422002 Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva)
2422003 Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia)
2422013 Strategický nákupca
2619003 Špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
2631001 Špecialista v oblasti národného hospodárstva
2631999 Špecialista v oblasti ekonómie inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3313001 Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)
3313002 Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov
3313003 Odborný pracovník pre správu a vymáhanie pohľadávok
3313004 Odborný pracovník v oblasti účtovníctva (okrem mzdového)
3313005 Asistent audítora
3313007 Asistent daňového poradcu
3313999 Odborný pracovník v oblasti účtovníctva inde neuvedený
3314002 Odborný pracovník v oblasti štatistiky
3314999 Štatistik, matematik a podobný odborný pracovník inde neuvedený
3339007 Odborný pracovník pre kooperácie
Administratívni pracovníci
4214001 Pracovník v oblasti vymáhania pohľadávok
4311001 Fakturant
4311999 Administratívny pracovník v účtovníctve inde neuvedený
4312999 Administratívny pracovník v oblasti štatistiky, finančníctva, poisťovníctva inde neuvedený
4313000 Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva