Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1120005 Predseda družstva
1311001 Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby
1311002 Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby
1311003 Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve
1311004 Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky
1312000 Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre
1439011 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností
Špecialisti
2114002 Pedológ, pôdoznalec
2131002 Genetik (vedec)
2131005 Botanik
2131006 Zoológ
2132001 Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm
2132002 Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik
2132003 Špecialista výživy a technológie výroby krmív
2132004 Špecialista v oblasti záhradníctva
2132011 Špecialista v akvakultúre (ichtyológ)
2132012 Špecialista agrochemickej kontroly
2132016 Špecialista závlah
2132017 Špecialista na precízne poľnohospodárstvo
2132018 Poradca pre poľnohospodárstvo
2132019 Špecialista klasifikácie jatočne opracovaných tiel
2250001 Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe
2250002 Veterinárny lekár laboratórnej diagnostiky
2250003 Úradný veterinárny lekár
Technici a odborní pracovníci
3141002 Technik v oblasti plemenárskej biológie
3142001 Vedúci strediska v poľnohospodárstve
3142002 Technik v rastlinnej výrobe
3142003 Technik v živočíšnej výrobe
3142004 Technik v oblasti záhradníctva
3142005 Fytoinšpektor
3142009 Technik na precízne poľnohospodárstvo
3143011 Technik v akvakultúre
3240001 Veterinárny technik
3240002 Úradný veterinárny asistent
3240003 Inseminačný technik
3240004 Inšpektor plemenárskej inšpekcie
3240005 Kynológ
3240999 Veterinárny technik a asistent inde neuvedený
3359026 Odborný pracovník priamych podpôr v oblasti pôdohospodárstva
3359027 Odborný pracovník trhových mechanizmov a poľnohospodárskych komodít
Pracovníci v službách a obchode
5164001 Ošetrovateľ v zoologickej záhrade
5164002 Tréner a cvičiteľ zvierat (okrem psov a koní)
5164003 Ošetrovateľ koní
5164004 Tréner koní
5164005 Chovateľ a cvičiteľ psov, psovod
5164006 Ošetrovateľ laboratórnych zvierat
5164999 Pracovník zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá inde neuvedený
Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
6111000 Pestovateľ poľných plodín a zeleniny
6112001 Vinohradník
6112002 Ovocinár
6112003 Pestovateľ chmeľu
6112999 Pestovateľ stromových a kríkových plodín inde neuvedený
6113001 Záhradník a pestovateľ sadbového materiálu
6113002 Záhradník a pestovateľ okrasných rastlín a drevín
6113003 Záhradník krajinár
6113004 Záhradník a pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín
6114000 Pestovateľ rôznorodých plodín
6121001 Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz
6121002 Chovateľ ošípaných
6121003 Dojič kráv, oviec a kôz
6121004 Chovateľ koní
6121999 Chovateľ hospodárskych zvierat inde neuvedený
6122000 Chovateľ hydiny
6123000 Včelár
6129001 Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade)
6129002 Chovateľ vtákov
6129003 Sokoliar
6129999 Chovateľ zvierat inde neuvedený
6130000 Pestovateľ a chovateľ v zmiešanom hospodárstve
6221000 Pracovník v akvakultúre
6222000 Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách
6223000 Pracovník v rybárstve na mori
6310000 Farmár samozásobovateľ v rastlinnej výrobe
6320000 Farmár samozásobovateľ v živočíšnej výrobe
6330000 Farmár samozásobovateľ v zmiešanom hospodárstve
6340000 Samozásobovateľ v rybárstve, poľovníctve, love a zbere úrody
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7221003 Podkúvač
7233001 Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení
7233011 Agromechatronik
7544004 Likvidátor chorôb a škodcov
7544999 Likvidátor škodcov a buriny inde neuvedený
Operátori a montéri strojov a zariadení
8341001 Kombajnista
8341002 Traktorista (poľnohospodárstvo)
8341003 Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9211000 Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe
9212000 Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe
9213000 Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve
9214000 Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve
9216000 Pomocný pracovník v akvakultúre
9332000 Pohonič (kočiš)
9629008 Asanačný pracovník (zberač uhynutých zvierat)