Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1120004 Rektor vysokej školy
1211006 Kvestor
1345001 Prorektor
1345002 Dekan
1345003 Vedúci katedry
1345004 Riaditeľ školy
1345005 Riaditeľ inštitúcie ďalšieho vzdelávania
1345006 Prodekan
1345007 Riaditeľ školského zariadenia (okrem školského účelového zariadenia)
1345008 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti politiky vzdelávania
1345999 Riadiaci pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený
1431001 Riadiaci pracovník (manažér) športového strediska
1431999 Riadiaci pracovník (manažér) v športových, rekreačných a kultúrnych zariadeniach inde neuvedený
1439008 Riadiaci pracovník (manažér) kúpeľov a wellness
Špecialisti
2310001 Profesor
2310002 Docent
2310003 Odborný asistent vysokej školy
2310004 Asistent vysokej školy
2310005 Lektor vysokej školy
2310006 Hosťujúci profesor
2320001 Majster odbornej výchovy
2320002 Lektor ďalšieho vzdelávania
2320003 Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy
2330001 Učiteľ strednej odbornej školy
2330002 Učiteľ konzervatória
2330003 Učiteľ gymnázia
2341001 Učiteľ základnej umeleckej školy
2341002 Učiteľ základnej školy
2342001 Učiteľ v materskej škole
2342002 Pracovník vo výchove a vzdelávaní v inom predškolskom zariadení
2351001 Inšpektor v oblasti výchovy a vzdelávania (školský inšpektor)
2351002 Metodik v oblasti výchovy a vzdelávania
2351003 Špecialista samosprávy v oblasti výchovy a vzdelávania
2351999 Metodik a inšpektor v oblasti výchovy a vzdelávania inde neuvedený
2352001 Vychovávateľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2352002 Učiteľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2353001 Učiteľ jazykovej školy
2353002 Lektor jazyka
2354001 Hlasový pedagóg
2354999 Lektor hudby inde neuvedený
2356000 Lektor informačných technológií
2359001 Pedagogický asistent
2359002 Sociálny pedagóg
2359003 Špeciálny pedagóg
2359004 Školský logopéd
2359005 Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami)
2359006 Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
2359007 Lektor mäkkých zručností
2359009 Výchovný poradca
2359010 Lektor v práci s mládežou
2359011 Metodik práce s mládežou
2359999 Iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený
2634007 Pedagogický psychológ
Technici a odborní pracovníci
3332002 Organizátor vzdelávacích aktivít
3339005 Športový agent
3412008 Koordinátor dobrovoľníkov
3421000 Športovec
3422001 Tréner v športe (okrem trénera športovej školy, triedy)
3422002 Športový rozhodca
3422003 Športový funkcionár
3422004 Tréner športovej školy a tréner športovej triedy
3422005 Športový delegát
3422006 Komisár dopingovej kontroly
3422007 Športový administrátor
3423001 Lyžiarsky inštruktor
3423002 Plavecký inštruktor
3423003 Inštruktor fitness
3423999 Inštruktor, cvičiteľ športových rekreačných aktivít inde neuvedený
Pracovníci v službách a obchode
5153006 Školník
5312000 Pomocný vychovávateľ
5312001 Pracovník s mládežou