Stromová štruktúra


Zamestnania zoradené podľa hlavných tried, skupín a podskupín SK ISCO-08


0210004 Štábny nadrotmajster – hlavný poddôstojník, veliaci poddôstojník
0210005 Nadrotmajster - veliteľ (náčelník) zbraňového systému bojového použitia, starší inštruktor výcviku a jemu na roveň postavený
0210006 Rotmajster – veliaci poddôstojník čaty, inštruktor výcviku, špecialista vojenskej odbornosti a jemu na roveň postavený
0210007 Rotný - veliteľ družstva a jemu na roveň postavený
0210008 Čatár - zástupca veliteľa družstva, veliteľ malej bojovej skupiny (tímu), náčelník pracoviska a jemu na roveň postavený
0210999 Poddôstojník ozbrojených síl inde neuvedený