Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1120005 Predseda družstva
1311004 Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky
1311002 Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby
1311003 Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve
1312000 Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre
1439011 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností
1311001 Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby
Špecialisti
2131005 Botanik
2131002 Genetik (vedec)
2114002 Pedológ, pôdoznalec
2132018 Poradca pre poľnohospodárstvo
2132012 Špecialista agrochemickej kontroly
2132019 Špecialista klasifikácie jatočne opracovaných tiel
2132017 Špecialista na precízne poľnohospodárstvo
2132011 Špecialista v akvakultúre (ichtyológ)
2132004 Špecialista v oblasti záhradníctva
2132001 Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm
2132002 Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik
2132003 Špecialista výživy a technológie výroby krmív
2132016 Špecialista závlah
2250003 Úradný veterinárny lekár
2250002 Veterinárny lekár laboratórnej diagnostiky
2250001 Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe
2131006 Zoológ
Technici a odborní pracovníci
3142005 Fytoinšpektor
3240003 Inseminačný technik
3240004 Inšpektor plemenárskej inšpekcie
3240005 Kynológ
3359026 Odborný pracovník priamych podpôr v oblasti pôdohospodárstva
3359027 Odborný pracovník trhových mechanizmov a poľnohospodárskych komodít
3142009 Technik na precízne poľnohospodárstvo
3143011 Technik v akvakultúre
3141002 Technik v oblasti plemenárskej biológie
3142004 Technik v oblasti záhradníctva
3142002 Technik v rastlinnej výrobe
3142003 Technik v živočíšnej výrobe
3240002 Úradný veterinárny asistent
3142001 Vedúci strediska v poľnohospodárstve
3240001 Veterinárny technik
3240999 Veterinárny technik a asistent inde neuvedený
Pracovníci v službách a obchode
5164005 Chovateľ a cvičiteľ psov, psovod
5164003 Ošetrovateľ koní
5164006 Ošetrovateľ laboratórnych zvierat
5164001 Ošetrovateľ v zoologickej záhrade
5164999 Pracovník zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá inde neuvedený
5164002 Tréner a cvičiteľ zvierat (okrem psov a koní)
5164004 Tréner koní
Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
6129001 Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade)
6121999 Chovateľ hospodárskych zvierat inde neuvedený
6121001 Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz
6122000 Chovateľ hydiny
6121004 Chovateľ koní
6121002 Chovateľ ošípaných
6129002 Chovateľ vtákov
6129999 Chovateľ zvierat inde neuvedený
6121003 Dojič kráv, oviec a kôz
6310000 Farmár samozásobovateľ v rastlinnej výrobe
6320000 Farmár samozásobovateľ v živočíšnej výrobe
6330000 Farmár samozásobovateľ v zmiešanom hospodárstve
6112002 Ovocinár
6130000 Pestovateľ a chovateľ v zmiešanom hospodárstve
6112003 Pestovateľ chmeľu
6111000 Pestovateľ poľných plodín a zeleniny
6114000 Pestovateľ rôznorodých plodín
6112999 Pestovateľ stromových a kríkových plodín inde neuvedený
6221000 Pracovník v akvakultúre
6223000 Pracovník v rybárstve na mori
6222000 Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách
6340000 Samozásobovateľ v rybárstve, poľovníctve, love a zbere úrody
6129003 Sokoliar
6123000 Včelár
6112001 Vinohradník
6113004 Záhradník a pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín
6113002 Záhradník a pestovateľ okrasných rastlín a drevín
6113001 Záhradník a pestovateľ sadbového materiálu
6113003 Záhradník krajinár
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7233011 Agromechatronik
7544004 Likvidátor chorôb a škodcov
7544999 Likvidátor škodcov a buriny inde neuvedený
7233001 Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení
7221003 Podkúvač
Operátori a montéri strojov a zariadení
8341001 Kombajnista
8341003 Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)
8341002 Traktorista (poľnohospodárstvo)
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9629008 Asanačný pracovník (zberač uhynutých zvierat)
9332000 Pohonič (kočiš)
9216000 Pomocný pracovník v akvakultúre
9211000 Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe
9214000 Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve
9212000 Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe
9213000 Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve