<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

40Sociálne služby
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1343001Riaditeľ zariadenia sociálnych služieb pre starších ľudí
1343999Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti starostlivosti o starších ľudí inde neuvedený
1344001Riaditeľ zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a sociálnych služieb (okrem sociálnych služieb pre seniorov)
1344999Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti sociálnej starostlivosti inde neuvedený
Špecialisti
2635001Sociálny pracovník
2635002Manželský a rodinný poradca
2635003Špecialista na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí
2635004Špecialista sociálnej kurately pre dospelých
2635005Špecialista sociálnej kurately pre deti
2635006Špecialista sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti
2635007Špecialista tvorby a vykonávania programov sociálnej pomoci
2635008Metodik v oblasti sociálnej starostlivosti
2635009Posudkový sociálny pracovník
2635010Špecialista v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnych služieb
2635011Špecialista pre marginalizované skupiny obyvateľstva
2635012Špecialista samosprávy pre sociálne služby
2635013Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky
2635014Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti a ochrany práce
2635015Špecialista v oblasti rodovej rovnosti
2635016Pracovný terapeut
2635017Inštruktor sociálnej rehabilitácie
2635018Supervízor v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce
2635999Špecialista v oblasti sociálnej práce a poradenstva inde neuvedený
2643003Tlmočník posunkovej reči
2643004Tlmočník artikulačný
2643005Tlmočník taktilný
2643006Prekladateľ do Braillovho písma
Technici a odborní pracovníci
3253001Komunitný pracovník
3253002Rómsky asistent
3253999Terénny sociálny a zdravotný pracovník inde neuvedený
3412001Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím
3412002Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o staršie osoby
3412003Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o rodinu a deti
3412004Asistent sociálnej práce
3412005Odborný pracovník v oblasti sociálnych služieb
3412006Odborný pracovník krízových intervencií
3412999Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti inde neuvedený
Administratívni pracovníci
4214002Vyberač dobročinných príspevkov
Pracovníci v službách a obchode
5311001Opatrovateľ detí v zariadeniach
5311002Opatrovateľ detí v domácnosti a teréne
5311003Profesionálny rodič
5311999Opatrovateľ pre deti inde neuvedený
5312000Pomocný vychovávateľ
5321001Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
5321002Asistent ošetrovateľa v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
5322001Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne
5322002Asistent ošetrovateľa starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím osoby v domácnosti, v teréne
5322003Pracovný asistent osôb so zdravotným postihnutím
5322004Osobný asistent osôb s ťažkým zdravotným postihnutím
5322999Opatrovateľ a asistent pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím inde neuvedený
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.