<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

39Zdravotníctvo
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1341000Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti starostlivosti o deti
1342001Riadiaci zdravotnícky pracovník - lekár
1342002Riadiaci zdravotnícky pracovník - zubný lekár
1342003Riadiaci zdravotnícky pracovník - sestra
1342004Riadiaci zdravotnícky pracovník - farmaceut
1342005Riadiaci zdravotnícky pracovník - pôrodná asistentka
1342006Riadiaci zdravotnícky pracovník - fyzioterapeut
1342007Riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky laborant
1342008Riadiaci zdravotnícky pracovník - rádiologický technik
1342009Riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár
1342010Riadiaci zdravotnícky pracovník - laboratórny diagnostik
1342011Riadiaci zdravotnícky pracovník - psychológ
1342012Riadiaci zdravotnícky pracovník - verejný zdravotník (hygienik)
1342999Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti zdravotnej starostlivosti inde neuvedený
1349004Riadiaci pracovník (manažér) záchranných zložiek
1439008Riadiaci pracovník (manažér) kúpeľov a wellness
Špecialisti
2111011Klinický fyzik
2211001Všeobecný lekár pre deti a dorast (pediater)
2211002Všeobecný lekár pre dospelých
2211003Lekár bez špecializácie
2211004Posudkový lekár
2211005Revízny lekár
2211006Súdny lekár
2211007Telovýchovný lekár
2212001Internista
2212002Diabetológ
2212003Endokrinológ
2212004Imunoalergológ
2212005Gastroenterológ
2212006Geriater
2212007Infektológ
2212008Kardiológ
2212009Nefrológ
2212010Pneumoftizeológ
2212011Reumatológ
2212012Radiačný onkológ
2212013Klinický onkológ
2212014Hematológ a transfuziológ
2212015Fyziater a balneológ
2212016Anesteziológ a intenzivista
2212017Chirurg
2212018Ortopéd
2212019Traumatológ
2212020Kardiochirurg
2212021Neurochirurg
2212022Hrudníkový chirurg
2212023Plastický chirurg
2212024Detský psychiater
2212025Detský chirurg
2212026Pediatrický endokrinológ
2212027Pediatrický gastroenterológ
2212028Pediatrický gynekológ
2212029Pediatrický hematológ a onkológ
2212030Pediatrický kardiológ
2212031Pediatrický anesteziológ
2212032Pediater intenzívnej medicíny
2212033Pediatrický nefrológ
2212034Pediatrický neurológ
2212035Pediatrický oftalmológ
2212036Pediatrický ortopéd
2212037Pediatrický pneumológ a ftizeológ
2212038Pediatrický reumatológ
2212039Pediater urgentnej medicíny
2212040Pediatrický urológ
2212041Neonatológ
2212042Dermatovenerológ
2212043Gynekológ a pôrodník
2212044Neurológ
2212045Oftalmológ
2212046Otorinolaryngológ
2212047Psychiater
2212048Urológ
2212049Cievny chirurg
2212050Gastroenterologický chirurg
2212051Neuropsychiater
2212052Lekár klinickej biochémie
2212053Lekár klinickej farmakológie
2212054Lekár klinickej mikrobiológie
2212055Lekár laboratórnej medicíny
2212056Patológ
2212057Genetik (lekár)
2212058Lekár pracovného lekárstva
2212059Rádiológ
2212060Lekár tropickej medicíny
2212061Angiológ
2212062Hepatológ
2212063Algeziológ
2212064Akupunkturista lekár
2212065Andrológ
2212066Hygienik lekár
2212067Epidemiológ
2212068Gerontopsychiater
2212069Letecký lekár
2212070Lekár paliatívnej medicíny
2212071Lekár nukleárnej medicíny
2212072Lekár urgentnej medicíny
2212073Maxilofaciálny chirurg lekár
2212074Lekár samosprávneho kraja
2212999Lekár špecialista inde neuvedený
2221001Sestra na lôžkovom oddelení, špecialistka vo vnútornom lekárstve, špecialistka v odboroch chirurgie
2221002Sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti
2221003Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále
2221004Sestra špecialistka v intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstve
2221005Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov
2221006Sestra špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve
2221007Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve
2221008Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve
2221009Sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve
2221010Sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve
2221011Sestra špecialistka v operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby
2221012Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
2221013Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
2221014Sestra bez špecializácie
2221015Sestra samosprávneho kraja
2221999Špecialista v ošetrovateľstve inde neuvedený
2222001Pôrodná asistentka na lôžkovom oddelení v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve
2222002Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
2222003Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite
2222004Pôrodná asistentka bez špecializácie
2222999Špecialista v pôrodníctve inde neuvedený
2230000Špecialista v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny
2240000Paramedik
2261001Zubný lekár bez špecializácie
2261002Čeľustný ortopéd
2261003Maxilofaciálny chirurg zubný lekár
2261004Revízny zubný lekár
2261005Detský zubný lekár
2261999Zubný lekár inde neuvedený
2262009Farmaceut samosprávneho kraja
2263001Verejný zdravotník bez špecializácie
2263002Verejný zdravotník špecialista v epidemiológii
2263003Verejný zdravotník špecialista v hygiene detí a mládeže
2263004Verejný zdravotník špecialista v hygiene výživy
2263005Verejný zdravotník špecialista v hygiene životného prostredia a zdravia
2263006Verejný zdravotník špecialista v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
2263007Verejný zdravotník špecialista vo výchove k zdraviu
2263008Verejný zdravotník špecialista v oblasti zdravia pri práci
2263009Verejný zdravotník špecialista v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii
2263999Špecialista hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci inde neuvedený
2264001Fyzioterapeut bez špecializácie
2264002Fyzioterapeut špecialista v ergonomike a rehabilitačnom inžinierstve
2264003Fyzioterapeut špecialista funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
2264004Fyzioterapeut špecialista porúch centrálneho nervového systému
2264005Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývoja
2264006Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove
2264007Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii
2264008Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení
2264009Fyzioterapeut špecialista respiračných ochorení
2264999Fyzioterapeut inde neuvedený
2265001Asistent výživy bez špecializácie
2265002Asistent výživy špecialista v liečebnej výžive
2265003Špecialista na výživu ľudí
2265999Špecialista na výživu a dietetiku inde neuvedený
2266001Klinický logopéd
2266002Foniater
2267000Špecialista v optometrii
2269000Liečebný pedagóg
2631003Špecialista ekonomiky zdravotníctva
2634001Klinický psychológ
2634002Poradenský psychológ
2634003Pracovný psychológ
2634004Dopravný psychológ
2634005Sociálny psychológ
2634006Školský psychológ
2634007Pedagogický psychológ
2634008Forenzný psychológ
2634010Psychoterapeut
2634999Psychológ inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3141001Laborant biochemik
3141999Technik v oblasti biologických vied (okrem medicíny) inde neuvedený
3211001Rádiologický technik bez špecializácie
3211002Rádiologický technik v nukleárnej medicíne
3211003Rádiologický technik v radiačnej onkológii
3211004Rádiologický technik v špeciálnej rádiológii
3211999Rádiologický technik inde neuvedený
3212001Zdravotnícky laborant bez špecializácie
3212002Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v biológii životného prostredia
3212003Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfuziológii
3212004Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej biochémii
3212005Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej imunológii a alergiológii
3212006Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike
3212007Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii
3212008Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v mikrobiológii životného prostredia
3212009Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov
3212010Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v patológii a súdnom lekárstve
3212011Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii
3212012Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene
3212013Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v klinickej cytológii
3212014Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v mikrobiológii a biológii životného prostredia
3212015Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v ochrane zdravia pred iónovým žiarením
3212016Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii
3212017Laboratórny diagnostik bez špecializácie
3212999Laborant v zdravotníckych laboratóriách a na patológii inde neuvedený
3213002Farmaceutický laborant v lekárenstve
3213003Farmaceutický laborant v metódach farmaceutického skúšania
3213005Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii
3213006Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky
3213999Farmaceutický laborant inde neuvedený
3214001Technik pre zdravotnícke pomôcky
3214002Ortopedický technik
3214003Zubný technik
3214999Technik zdravotníckej a zubnej protetiky inde neuvedený
3221001Ambulantná sestra
3221002Sestra v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení sociálnych služieb
3221999Zdravotná sestra inde neuvedená
3222000Pôrodná ambulantná asistentka
3230000Odborný pracovník v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny
3251001Zubný asistent
3251002Dentálny hygienik
3252001Odborný pracovník v oblasti zdravotnej dokumentácie a informácií
3252003Odborný pracovník v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti
3253999Terénny sociálny a zdravotný pracovník inde neuvedený
3254000Očný optik
3255001Masér v zdravotníctve
3255999Fyzioterapeutický asistent inde neuvedený
3256001Zdravotnícky asistent bez špecializácie
3256002Zdravotnícky asistent so špecializáciou
3256999Zdravotnícky asistent inde neuvedený
3258001Zdravotnícky záchranár bez špecializácie
3258002Zdravotnícky záchranár operačného strediska základnej zdravotnej služby
3258999Zdravotnícky záchranár inde neuvedený
3259000Odborný pracovník v zdravotníctve inde neuvedený
Pracovníci v službách a obchode
5329001Sanitár
5329999Pracovník v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti inde neuvedený
Operátori a montéri strojov a zariadení
8322004Vodič sanitného motorového vozidla
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.