<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

33Výchova, vzdelávanie a šport
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1120004Rektor vysokej školy
1211006Kvestor
1345001Prorektor
1345002Dekan
1345003Vedúci katedry
1345004Riaditeľ školy
1345005Riaditeľ inštitúcie ďalšieho vzdelávania
1345006Prodekan
1345007Riaditeľ školského zariadenia (okrem školského účelového zariadenia)
1345008Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti politiky vzdelávania
1345999Riadiaci pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený
1431001Riadiaci pracovník (manažér) športového strediska
1431999Riadiaci pracovník (manažér) v športových, rekreačných a kultúrnych zariadeniach inde neuvedený
1439008Riadiaci pracovník (manažér) kúpeľov a wellness
Špecialisti
2310001Profesor
2310002Docent
2310003Odborný asistent vysokej školy
2310004Asistent vysokej školy
2310005Lektor vysokej školy
2310006Hosťujúci profesor
2320001Majster odbornej výchovy
2320002Lektor ďalšieho vzdelávania
2320003Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy
2330001Učiteľ strednej odbornej školy
2330002Učiteľ konzervatória
2330003Učiteľ gymnázia
2341001Učiteľ základnej umeleckej školy
2341002Učiteľ základnej školy
2342001Učiteľ v materskej škole
2342002Pracovník vo výchove a vzdelávaní v inom predškolskom zariadení
2351001Inšpektor v oblasti výchovy a vzdelávania (školský inšpektor)
2351002Metodik v oblasti výchovy a vzdelávania
2351003Špecialista samosprávy v oblasti výchovy a vzdelávania
2351004Špecialista v oblasti regionálneho školstva
2351005Špecialista v oblasti vysokoškolského vzdelávania
2351006Špecialista verejnej správy v oblasti športu
2351999Metodik a inšpektor v oblasti výchovy a vzdelávania inde neuvedený
2352001Vychovávateľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2352002Učiteľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2353001Učiteľ jazykovej školy
2353002Lektor jazyka
2354001Hlasový pedagóg
2354999Lektor hudby inde neuvedený
2355001Lektor umenia
2355002Múzejný, galerijný pedagóg
2356000Lektor informačných technológií
2359001Pedagogický asistent
2359002Sociálny pedagóg
2359003Špeciálny pedagóg
2359004Školský logopéd
2359005Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami)
2359006Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
2359007Lektor mäkkých zručností
2359009Výchovný poradca
2359010Lektor v práci s mládežou
2359011Metodik práce s mládežou
2359999Iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený
2423006Kouč
2423007Kariérový poradca
2634006Školský psychológ
2634007Pedagogický psychológ
Technici a odborní pracovníci
3332002Organizátor vzdelávacích aktivít
3339005Športový agent
3412007Kariérový sprievodca, konzultant
3412008Koordinátor dobrovoľníkov
3421000Športovec
3422001Tréner v športe (okrem trénera športovej školy, triedy)
3422002Športový rozhodca
3422003Športový funkcionár
3422004Tréner športovej školy a tréner športovej triedy
3422005Športový delegát
3422006Komisár dopingovej kontroly
3422007Športový administrátor
3423001Lyžiarsky inštruktor
3423002Plavecký inštruktor
3423003Inštruktor fitness
3423999Inštruktor, cvičiteľ športových rekreačných aktivít inde neuvedený
Pracovníci v službách a obchode
5153006Školník
5311999Opatrovateľ pre deti inde neuvedený
5312000Pomocný vychovávateľ
5312001Pracovník s mládežou
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.