<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

20Energetika, plyn a elektrina
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1321015Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve
1321016Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike
1321017Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike
Špecialisti
2111005Fyzik jadrový, molekulárny, nukleárny
2111006Fyzik elektriny a magnetizmu
2113003Analytický chemik
2113004Fyzikálny chemik
2113005Organický chemik
2113006Anorganický chemik
2113999Chemik inde neuvedený (okrem chemického inžinierstva)
2149001Špecialista spracovania rádioaktívneho odpadu
2149002Špecialista riadenia bezpečnosti jadrovej elektrárne
2149003Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení
2149004Špecialista nedeštruktívnych skúšok
2149030Inšpektor jadrovej bezpečnosti
2149034Špecialista regulácie sieťových odvetví
2149999Iný technický špecialista inde neuvedený (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
2151002Špecialista konštruktér elektrotechnických zariadení a systémov
2151003Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji
2151004Elektroinžinier projektant
2151009Špecialista riadenia bezpečnosti v energetickej prevádzke (okrem jadrovej)
2151010Špecialista energetik prevádzky riadiacej techniky
2151011Špecialista energetik technického a technologického rozvoja
2151012Špecialista energetik prípravy prevádzky
2151013Špecialista energetik výroby elektrickej energie
2151014Špecialista energetik distribúcie elektrickej energie
2151015Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality
2151016Špecialista energetik technológ
2151017Špecialista energetik vo výskume a vývoji
2151018Špecialista energetik projektant, konštruktér
2151019Špecialista správy a údržby energetických zariadení
2151021Analytik vysokotlakovej siete
2151022Hydraulik v plynárenstve
2151023Špecialista pre energetickú a surovinovú politiku
2151999Elektroinžinier a špecialista energetik inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3113003Prevádzkový technik elektroúdržby
3113004Elektrotechnik podpory inžinieringu
3113007Technik technickej kontroly a diagnostiky v elektrotechnike a energetike
3113008Technik systémov zberu dát v energetike
3113009Technik automatizovaných riadiacich systémov energetických zariadení
3113010Technik údržby energetických a plynárenských zariadení
3113011Technik podpory inžinieringu v energetike
3113012Technik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárni
3113013Technik energetik vo výskume a vývoji
3113014Technik havarijného plánovania a pripravenosti v jadrovej elektrárni
3113015Technik kontroly kvality v energetike
3113016Technik prevádzky vodných elektrární
3113017Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetike
3113018Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu
3113019Technik alternatívnych zdrojov energie
3113020Technik elektrickej stanice
3113021Technik správy elektrickej siete
3113022Technik pre typizáciu a unifikáciu elektrizačnej sústavy
3113023Technik ochrany v riadiacom centre v jadrovej elektrárni
3113024Technik radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
3113025Technik energetik technológ
3113026Technik energetik projektant, konštruktér
3113027Prevádzkový laborant v teplárni
3113029Technik montáží energetických zariadení
3113030Technik telemetrie
3113031Technik energetických zariadení budov
3113032Technik spracovania rádioaktívneho odpadu
3113033Technik vyraďovania jadrových zariadení
3113999Elektrotechnik a energetik inde neuvedený
3114001Konštruktér neštandardných meracích systémov
3131001Operátor primárneho okruhu jadrovej elektrárne
3131002Operátor sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne
3131003Dispečer hydroenergetického dispečingu
3131004Dispečer vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni
3131005Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov
3131006Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie
3131007Operátor výrobných a rozvodných energetických zariadení
3131999Dispečer vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie inde neuvedený
3134002Dispečer v plynárenskom priemysle
3139005Dispečer v teplárni
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
7233007Mechanik, opravár strojov a zariadení v energetike
7311002Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov
7413001Elektromontér a opravár elektrického vedenia
7413002Elektromontér elektroenergetického zabezpečenia
7413003Elektromontér trakčnej siete
7421003Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení
7421004Mechanik rádiometrie a spektrometrie
7543015Kvalitár, kontrolór v energetike
Operátori a montéri strojov a zariadení
8182000Operátor parného stroja a kotla (kurič)
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
9329016Pomocný pracovník v energetike (výrobe a distribúcii elektriny, tepla a plynu)
9623001Odpočtár meracích prístrojov
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.