Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1344999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti sociálnej starostlivosti inde neuvedený
1343999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti starostlivosti o starších ľudí inde neuvedený
1344001 Riaditeľ zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a sociálnych služieb (okrem sociálnych služieb pre seniorov)
1343001 Riaditeľ zariadenia sociálnych služieb pre starších ľudí
Špecialisti
2635017 Inštruktor sociálnej rehabilitácie
2635002 Manželský a rodinný poradca
2635008 Metodik v oblasti sociálnej starostlivosti
2635009 Posudkový sociálny pracovník
2635016 Pracovný terapeut
2643006 Prekladateľ do Braillovho písma
2635001 Sociálny pracovník
2635003 Špecialista na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
2635011 Špecialista pre marginalizované skupiny obyvateľstva
2635005 Špecialista sociálnej kurately pre deti
2635004 Špecialista sociálnej kurately pre dospelých
2635006 Špecialista sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti
2635007 Špecialista tvorby a vykonávania programov sociálnej pomoci
2635999 Špecialista v oblasti sociálnej práce a poradenstva inde neuvedený
2635010 Špecialista v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2635018 Supervízor v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce
2643004 Tlmočník artikulačný
2643003 Tlmočník posunkovej reči
2643005 Tlmočník taktilný
Technici a odborní pracovníci
3412004 Asistent sociálnej práce
3253001 Komunitný pracovník
3253003 Koordinátor asistentov podpory zdravia
3412006 Odborný pracovník krízových intervencií
3412999 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti inde neuvedený
3412001 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím
3412003 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o rodinu a deti
3412002 Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o staršie osoby
3412005 Odborný pracovník v oblasti sociálnych služieb
3253002 Rómsky asistent
3253999 Terénny sociálny a zdravotný pracovník inde neuvedený
Administratívni pracovníci
4214002 Vyberač dobročinných príspevkov
Pracovníci v službách a obchode
5322002 Asistent ošetrovateľa starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne
5321002 Asistent ošetrovateľa v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
5329003 Asistent podpory zdravia
5329004 Asistent podpory zdravia v prostredí nemocníc
5322999 Opatrovateľ a asistent pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím inde neuvedený
5311002 Opatrovateľ detí v domácnosti a teréne
5311001 Opatrovateľ detí v zariadeniach
5311999 Opatrovateľ pre deti inde neuvedený
5322001 Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne
5321001 Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
5322004 Osobný asistent osôb s ťažkým zdravotným postihnutím
5322003 Pracovný asistent osôb so zdravotným postihnutím
5311003 Profesionálny náhradný rodič