Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1341000 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti starostlivosti o deti
1342999 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti zdravotnej starostlivosti inde neuvedený
1342004 Riadiaci zdravotnícky pracovník - farmaceut
1342006 Riadiaci zdravotnícky pracovník - fyzioterapeut
1342010 Riadiaci zdravotnícky pracovník - laboratórny diagnostik
1342001 Riadiaci zdravotnícky pracovník - lekár
1342005 Riadiaci zdravotnícky pracovník - pôrodná asistentka
1342011 Riadiaci zdravotnícky pracovník - psychológ
1342008 Riadiaci zdravotnícky pracovník - rádiologický technik
1342003 Riadiaci zdravotnícky pracovník - sestra
1342012 Riadiaci zdravotnícky pracovník - verejný zdravotník (hygienik)
1342007 Riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky laborant
1342009 Riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár
1342002 Riadiaci zdravotnícky pracovník - zubný lekár
Špecialisti
2212064 Akupunkturista lekár
2212063 Algeziológ
2212065 Andrológ
2212016 Anesteziológ a intenzivista
2212061 Angiológ
2269003 Animoterapeut
2269002 Arteterapeut, muzikoterapeut
2261002 Čeľustný ortopéd
2212017 Chirurg
2212049 Cievny chirurg
2212042 Dermatovenerológ
2212025 Detský chirurg
2212024 Detský psychiater
2261005 Detský zubný lekár
2212002 Diabetológ
2634004 Dopravný psychológ
2212003 Endokrinológ
2212067 Epidemiológ
2266002 Foniater
2634008 Forenzný psychológ
2212015 Fyziater a balneológ
2264001 Fyzioterapeut bez špecializácie
2264999 Fyzioterapeut inde neuvedený
2264003 Fyzioterapeut špecialista funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
2264004 Fyzioterapeut špecialista porúch centrálneho nervového systému
2264005 Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývoja
2264008 Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení
2264009 Fyzioterapeut špecialista respiračných ochorení
2264002 Fyzioterapeut špecialista v ergonomike a rehabilitačnom inžinierstve
2264007 Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii
2264006 Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove
2212005 Gastroenterológ
2212050 Gastroenterologický chirurg
2212057 Genetik (lekár)
2212006 Geriater
2212068 Gerontopsychiater
2212043 Gynekológ a pôrodník
2212014 Hematológ a transfuziológ
2212062 Hepatológ
2212022 Hrudníkový chirurg
2212004 Imunoalergológ
2212007 Infektológ
2212001 Internista
2212020 Kardiochirurg
2212008 Kardiológ
2111011 Klinický fyzik
2266001 Klinický logopéd
2212013 Klinický onkológ
2634001 Klinický psychológ
2211003 Lekár bez špecializácie
2212066 Lekár hygienik/lekár vo verejnom zdravotníctve
2212052 Lekár klinickej biochémie
2212053 Lekár klinickej farmakológie
2212054 Lekár klinickej mikrobiológie
2212055 Lekár laboratórnej medicíny
2212071 Lekár nukleárnej medicíny
2212070 Lekár paliatívnej medicíny
2212058 Lekár pracovného lekárstva
2212999 Lekár špecialista inde neuvedený
2212060 Lekár tropickej medicíny
2212072 Lekár urgentnej medicíny
2212069 Letecký lekár
2269001 Liečebný pedagóg
2212073 Maxilofaciálny chirurg lekár
2261003 Maxilofaciálny chirurg zubný lekár
2212009 Nefrológ
2212041 Neonatológ
2212021 Neurochirurg
2212044 Neurológ
2212051 Neuropsychiater
2265001 Nutričný terapeut bez špecializácie
2265002 Nutričný terapeut špecialista v liečebnej výžive
2212045 Oftalmológ
2212018 Ortopéd
2212046 Otorinolaryngológ
2240000 Paramedik
2212056 Patológ
2212032 Pediater intenzívnej medicíny
2212039 Pediater urgentnej medicíny
2212031 Pediatrický anesteziológ
2212026 Pediatrický endokrinológ
2212027 Pediatrický gastroenterológ
2212028 Pediatrický gynekológ
2212029 Pediatrický hematológ a onkológ
2212030 Pediatrický kardiológ
2212033 Pediatrický nefrológ
2212034 Pediatrický neurológ
2212035 Pediatrický oftalmológ
2212036 Pediatrický ortopéd
2212037 Pediatrický pneumológ a ftizeológ
2212038 Pediatrický reumatológ
2212040 Pediatrický urológ
2212023 Plastický chirurg
2212010 Pneumoftizeológ
2265004 Poradca pre zdravý životný štýl
2634002 Poradenský psychológ
2222004 Pôrodná asistentka bez špecializácie
2222001 Pôrodná asistentka na lôžkovom oddelení v intenzívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve
2222002 Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
2222003 Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite
2211004 Posudkový lekár
2634003 Pracovný psychológ
2212047 Psychiater
2634999 Psychológ inde neuvedený
2634010 Psychoterapeut
2212012 Radiačný onkológ
2212059 Rádiológ
2212011 Reumatológ
2211005 Revízny lekár
2262008 Revízny lekárnik
2261004 Revízny zubný lekár
2221014 Sestra bez špecializácie
2221001 Sestra na lôžkovom oddelení, špecialistka vo vnútornom lekárstve, špecialistka v odboroch chirurgie
2221002 Sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti
2221003 Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále
2221012 Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
2221013 Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
2221004 Sestra špecialistka v intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstve
2221007 Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve
2221006 Sestra špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve
2221011 Sestra špecialistka v operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby
2221005 Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov
2221008 Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve
2221009 Sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve
2221010 Sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve
2634006 Školský psychológ
2634005 Sociálny psychológ
2631003 Špecialista ekonomiky zdravotníctva
2263999 Špecialista hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci inde neuvedený
2265999 Špecialista na výživu a dietetiku inde neuvedený
2265003 Špecialista na výživu ľudí
2230000 Špecialista v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny
2267000 Špecialista v optometrii
2221999 Špecialista v ošetrovateľstve inde neuvedený
2222999 Špecialista v pôrodníctve inde neuvedený
2211006 Súdny lekár
2211007 Telovýchovný lekár
2212019 Traumatológ
2212048 Urológ
2263001 Verejný zdravotník bez špecializácie
2263002 Verejný zdravotník špecialista v epidemiológii
2263003 Verejný zdravotník špecialista v hygiene detí a mládeže
2263004 Verejný zdravotník špecialista v hygiene výživy
2263005 Verejný zdravotník špecialista v hygiene životného prostredia a zdravia
2263008 Verejný zdravotník špecialista v oblasti zdravia pri práci
2263006 Verejný zdravotník špecialista v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
2263009 Verejný zdravotník špecialista v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii
2263007 Verejný zdravotník špecialista vo výchove k zdraviu
2211001 Všeobecný lekár pre deti a dorast (pediater)
2211002 Všeobecný lekár pre dospelých
2261001 Zubný lekár bez špecializácie
2261999 Zubný lekár inde neuvedený
Technici a odborní pracovníci
3221001 Ambulantná sestra
3222002 Asistentka ženy počas tehotenstva a pôrodu (dula)
3251002 Dentálny hygienik
3213999 Farmaceutický laborant inde neuvedený
3213006 Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky
3213002 Farmaceutický laborant v lekárenstve
3213005 Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii
3255999 Fyzioterapeutický asistent inde neuvedený
3141001 Laborant biochemik
3212999 Laborant v zdravotníckych laboratóriách a na patológii inde neuvedený
3212017 Laboratórny diagnostik bez špecializácie
3212002 Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v biológii životného prostredia
3212003 Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfuziológii
3212004 Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej biochémii
3212006 Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike
3212005 Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej imunológii a alergiológii
3212007 Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii
3212008 Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v mikrobiológii životného prostredia
3212009 Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov
3212010 Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v patológii a súdnom lekárstve
3255001 Masér v zdravotníctve
3254000 Očný optik
3252003 Odborný pracovník v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti
3230000 Odborný pracovník v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny
3252001 Odborný pracovník v oblasti zdravotnej dokumentácie a informácií
3259000 Odborný pracovník v zdravotníctve inde neuvedený
3214002 Ortopedický technik
3222001 Pôrodná ambulantná asistentka
3256001 Praktická sestra (zdravotnícky asistent) bez špecializácie
3256999 Praktická sestra (zdravotnícky asistent) inde neuvedený
3256002 Praktická sestra (zdravotnícky asistent) so špecializáciou
3211001 Rádiologický technik bez špecializácie
3211999 Rádiologický technik inde neuvedený
3211002 Rádiologický technik v nukleárnej medicíne
3211003 Rádiologický technik v radiačnej onkológii
3211004 Rádiologický technik v špeciálnej rádiológii
3221002 Sestra v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení sociálnych služieb
3214001 Technik pre zdravotnícke pomôcky
3141999 Technik v oblasti biologických vied (okrem medicíny) inde neuvedený
3214999 Technik zdravotníckej a zubnej protetiky inde neuvedený
3221999 Zdravotná sestra inde neuvedená
3212001 Zdravotnícky laborant bez špecializácie
3212012 Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene
3212011 Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii
3212013 Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v klinickej cytológii
3212014 Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v mikrobiológii a biológii životného prostredia
3212015 Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v ochrane zdravia pred iónovým žiarením
3212016 Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii
3258001 Zdravotnícky záchranár bez špecializácie
3258999 Zdravotnícky záchranár inde neuvedený
3258002 Zdravotnícky záchranár operačného strediska základnej zdravotnej služby
3251001 Zubný asistent
3214003 Zubný technik
Pracovníci v službách a obchode
5329002 Podporný pracovník v zdravotníctve
5329999 Pracovník v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti inde neuvedený
5329001 Sanitár
Operátori a montéri strojov a zariadení
8322007 Vodič ambulancie záchrannej zdravotnej služby
8322006 Vodič dopravnej zdravotnej služby