Odvetové členenie


Rozdelenie SK ISCO-08 podľa pracovných oblastí.


Zoradiť podľa:
kódu
alebo
názvu
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1112013 Najvyšší predstaviteľ verejnoprávnej inštitúcie
1113005 Prednosta obecného úradu, mestského úradu, miestneho úradu a spoločného obecného úradu
1114001 Predseda a podpredseda politickej strany a hnutia
1113003 Predseda, podpredseda samosprávneho kraja
1113999 Predstaviteľ obce a samosprávneho kraja inde neuvedený
1113001 Primátor, námestník primátora
1219002 Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania
1114004 Riadiaci pracovník neziskovej organizácie, nadácie a neinvestičného fondu
1114002 Riadiaci pracovník odborovej organizácie
1113004 Riaditeľ úradu samosprávneho kraja
1113002 Starosta, zástupca starostu
1114999 Vedúci predstaviteľ politickej, odborovej, záujmovej a príbuznej organizácie inde neuvedený
1114006 Vedúci predstaviteľ profesijnej komory
1114005 Vedúci predstaviteľ zamestnávateľskej asociácie a zväzu
1114003 Vedúci predstaviteľ združenia
Špecialisti
2262009 Farmaceut samosprávneho kraja
2411010 Kontrolór obce, samosprávneho kraja
2149006 Špecialista civilnej ochrany a obrany
2422005 Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka
2422004 Špecialista pre rozvoj podnikateľských a investičných činností
2422006 Špecialista pre územné konanie a stavebný poriadok
2422023 Špecialista pre územné plánovanie
2635012 Špecialista samosprávy pre sociálne služby
2422010 Špecialista stratégie vo vzťahu k politikám Európskej únie
2422008 Špecialista v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja
2422999 Špecialista v oblasti stratégie a rozvoja inde neuvedený
2164001 Urbanista
Technici a odborní pracovníci
3359999 Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený
3257006 Kontrolór detských ihrísk
3353014 Koordinátor opatrovateľských služieb
3359028 Koordinátor verejnoprospešných služieb a aktivačných prác
3332004 Kultúrno-osvetový pracovník
3359002 Matrikár
3411004 Odborný legislatívny pracovník
3359003 Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia
3359001 Odborný pracovník pre evidenciu obyvateľstva
3323002 Odborný pracovník pre verejné obstarávanie
3354006 Odborný pracovník samosprávy pre zdravotnícke zariadenia, lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
3359022 Odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti
3352006 Odborný pracovník správy miestnych daní a poplatkov
3313006 Odborný pracovník v oblasti rozpočtu
3411006 Odborný pracovník v oblasti štrukturálnych fondov
3359025 Odborný pracovník verejnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
3359024 Odborný pracovník verejnej správy pre ochranu životného prostredia
3359005 Odborný pracovník verejnej správy pre priestupkové konanie
3359007 Odborný pracovník verejnej správy pre prípravu, riadenie a kontrolu projektov
3359013 Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku
3359018 Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie
3359004 Odborný pracovník verejnej správy pre všeobecnú vnútornú správu
3359021 Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry
3359008 Odborný pracovník verejnej správy v oblasti medzinárodných vzťahov
3359020 Odborný pracovník verejnej správy v oblasti podnikateľských činností
3359023 Odborný pracovník verejnej správy v oblasti školstva
Pracovníci v službách a obchode
5411004 Preventivár požiarnej ochrany obce