<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

36Samospráva
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1112013Najvyšší predstaviteľ verejnoprávnej inštitúcie
1113001Primátor, námestník primátora
1113002Starosta, zástupca starostu
1113003Predseda, podpredseda samosprávneho kraja
1113004Riaditeľ úradu samosprávneho kraja
1113005Prednosta mestského, miestneho a obecného úradu
1113999Predstaviteľ obce a vyššieho územného samosprávneho celku inde neuvedený
1114001Predseda a podpredseda politickej strany a hnutia
1114002Riadiaci pracovník odborovej organizácie
1114003Vedúci predstaviteľ združenia
1114004Riadiaci pracovník neziskovej organizácie, nadácie a neinvestičného fondu
1114005Vedúci predstaviteľ zamestnávateľskej asociácie a zväzu
1114006Vedúci predstaviteľ profesnej komory
1114999Vedúci predstaviteľ politickej, odborovej, záujmovej a príbuznej organizácie inde neuvedený
1219002Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania
Špecialisti
2149006Špecialista civilnej ochrany a obrany
2164001Urbanista
2262009Farmaceut samosprávneho kraja
2411010Kontrolór obce, samosprávneho kraja
2422004Špecialista pre rozvoj podnikateľských a investičných činností
2422005Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka
2422006Špecialista pre územné konanie a stavebný poriadok
2422008Špecialista v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja
2422010Špecialista stratégie vo vzťahu k politikám Európskej únie
2422023Špecialista pre územné plánovanie
2422999Špecialista v oblasti stratégie a rozvoja inde neuvedený
2635012Špecialista samosprávy pre sociálne služby
Technici a odborní pracovníci
3313006Odborný pracovník v oblasti rozpočtu
3323002Odborný pracovník pre verejné obstarávanie
3332004Kultúrno-osvetový pracovník
3352006Odborný pracovník správy miestnych daní a poplatkov
3353014Koordinátor opatrovateľských služieb
3354006Odborný pracovník samosprávy pre zdravotnícke zariadenia, lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
3359001Odborný pracovník pre evidenciu obyvateľstva
3359002Matrikár
3359003Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia
3359004Odborný pracovník verejnej správy pre všeobecnú vnútornú správu
3359005Odborný pracovník verejnej správy pre priestupkové konanie
3359005Odborný pracovník verejnej správy pre priestupkové konanie
3359007Odborný pracovník verejnej správy pre prípravu, riadenie a kontrolu projektov
3359008Odborný pracovník verejnej správy v oblasti medzinárodných vzťahov
3359013Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku
3359018Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie
3359020Odborný pracovník verejnej správy v oblasti podnikateľských činností
3359021Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry
3359022Odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti
3359023Odborný pracovník verejnej správy v oblasti školstva
3359024Odborný pracovník verejnej správy pre ochranu životného prostredia
3359025Odborný pracovník verejnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
3359028Koordinátor verejnoprospešných služieb
3359999Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený
3411004Odborný legislatívny pracovník
3411006Odborný pracovník v oblasti štrukturálnych fondov
Pracovníci v službách a obchode
5411004Preventivár požiarnej ochrany obce
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.