<<< SpäťRozdelenie zamestnaní podľa pracovných oblastí


Zoradiť podľa kódu alebo názvu

35Štátna správa
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
1111001Prezident
1111002Predseda a poslanec parlamentu
1111003Predseda a člen vlády
1112001Najvyšší predstaviteľ orgánu štátnej správy (okrem ministra)
1112005Štátny tajomník
1112006Vedúci služobného úradu
1112007Verejný ochranca práv
1112008Splnomocnenec vlády
1112009Riadiaci pracovník orgánu štátnej správy (úroveň sekcie)
1112010Poradca prezidenta, predsedu vlády, ministra, najvyššieho predstaviteľa ústredného štátneho orgánu
1112011Veľvyslanec, generálny konzul
1112012Vedúci kancelárie, sekretariátu ústredného štátneho orgánu
1112999Vysoký štátny úradník inde neuvedený
1213005Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti medzinárodných vzťahov
1213006Riadiaci pracovník (manažér) parlamentnej a vládnej agendy
1213007Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti fondov EÚ
1219008Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti ochrany osobných údajov
1219009Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti ochrany utajovaných skutočností
1349002Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti strážnych a detektívnych služieb (vedúci detektív)
1349009Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obrany
Špecialisti
2132013Špecialista v oblasti plemenárskej práce a šľachtenia zvierat
2132014Špecialista priamych podpôr v oblasti pôdohospodárstva
2132015Špecialista trhových mechanizmov a poľnohospodárskych komodít
2145007Špecialista štátnej správy pre chemické látky a prípravky
2149006Špecialista civilnej ochrany a obrany
2149028Špecialista štátneho odborného dozoru a regulácie dopravy
2149029Špecialista štátneho odborného dozoru, povoľovania a regulácie dopravnej infraštruktúry
2149030Inšpektor jadrovej bezpečnosti
2149031Špecialista v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhody
2149032Špecialista v oblasti technickej normalizácie
2149033Špecialista v oblasti obrany
2149034Špecialista regulácie sieťových odvetví
2151023Špecialista pre energetickú a surovinovú politiku
2153007Špecialista pre reguláciu a štátny dohľad elektronických komunikácií a poštových služieb
2153008Špecialista pre tvorbu stratégie a koncepcií elektronických komunikácií a poštových služieb
2212074Lekár samosprávneho kraja
2221015Sestra samosprávneho kraja
2351004Špecialista v oblasti regionálneho školstva
2351005Špecialista v oblasti vysokoškolského vzdelávania
2351006Špecialista verejnej správy v oblasti športu
2359008Lektor v oblasti bezpečnostných služieb
2411012Finančný špecialista fondov EÚ
2411013Finančný overovateľ fondov EÚ
2411014Finančný účtovník fondov EÚ
2411015Koordinátor auditov a certifikačných overovaní fondov EÚ
2421008Špecialista v oblasti ochrany osobných údajov
2421009Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
2421010Špecialista pre nezrovnalosti fondov EÚ
2421011Špecialista monitorovania operačných programov fondov EÚ
2421012Špecialista kontroly fondov EÚ
2421013Špecialista overovania podnetov fondov EÚ
2421014Špecialista kontroly verejného obstarávania
2421015Špecialista procesu verejného obstarávania
2422004Špecialista pre rozvoj podnikateľských a investičných činností
2422005Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka
2422006Špecialista pre územné konanie a stavebný poriadok
2422008Špecialista v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja
2422010Špecialista stratégie vo vzťahu k politikám Európskej únie
2422012Špecialista v oblasti utajovaných skutočností
2422014Špecialista v oblasti medzinárodných vzťahov
2422015Diplomat, konzul (okrem generálneho konzula)
2422016Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií
2422017Špecialista programovania fondov EÚ
2422018Špecialista pre metodiku fondov EÚ
2422019Špecialista hodnotenia operačných programov fondov EÚ
2422020Špecialista posudzovania projektov fondov EÚ
2422021Špecialista technickej pomoci fondov EÚ
2422022Špecialista v oblasti správy štátnych hmotných rezerv
2422999Špecialista v oblasti stratégie a rozvoja inde neuvedený
2423008Špecialista v oblasti verejnej služby a štátnej služby
2432003Špecialista pre protokolárne záležitosti
2511004Špecialista v oblasti informatizácie a elektronizácie služieb
2529002Špecialista ITMS
2611005Legislatívec
2619016Špecialista v oblasti ochrany spotrebiteľa
2621008Špecialista v oblasti umenia a štátneho jazyka
2631002Ekonomický analytik, prognostik
2631004Špecialista výkonu obchodných opatrení
2631005Špecialista rozvoja priemyslu a obchodu
2631006Špecialista zahraničnoobchodnej politiky
2635013Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky
2635014Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti a ochrany práce
2635015Špecialista v oblasti rodovej rovnosti
Technici a odborní pracovníci
3257001Inšpektor hygieny
3257002Inšpektor životného prostredia
3257003Inšpektor práce
3257004Inšpektor kontroly potravín
3257999Inšpektor hygieny, životného prostredia a zdravia pri práci inde neuvedený
3313006Odborný pracovník v oblasti rozpočtu
3323002Odborný pracovník pre verejné obstarávanie
3331002Colný deklarant
3333001Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce
3333002Odborný pracovník na úseku kontrolnej činnosti vo verejných službách zamestnanosti
3333003Odborný pracovník rozhodovania v oblasti služieb zamestnanosti
3333004Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti
3333005Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno-poradenských služieb
3333008Odborný pracovník Európskych služieb zamestnanosti (EURES)
3333999Sprostredkovateľ práce a odborný pracovník v oblasti služieb zamestnanosti inde neuvedený
3351000Colník
3352001Správca daňovej agendy
3352002Odborný pracovník štátneho dozoru nad prevádzkovaním lotérií
3352003Metodik daňovej exekúcie
3352004Kontrolór daní
3352005Registrátor daní
3352999Odborný pracovník v daňovej oblasti inde neuvedený
3353001Odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
3353002Odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi
3353003Odborný pracovník v oblasti štátnych sociálnych dávok
3353004Odborný pracovník súčinností v sociálnom zabezpečení
3353011Odborný pracovník v oblasti dávok náhradnej rodinnej starostlivosti
3353999Odborný pracovník v oblasti sociálneho zabezpečenia inde neuvedený
3354001Odborný pracovník na úseku živnostenského podnikania
3354002Odborný pracovník udeľovania dopravných licencií
3354003Odborný pracovník udeľovania oprávnení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
3354004Odborný pracovník udeľovania oprávnení vo verejných službách zamestnanosti
3354005Odborný pracovník udeľovania patentov
3354006Odborný pracovník samosprávy pre zdravotnícke zariadenia, lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
3354999Pracovník v oblasti udeľovania licencií a iných oprávnení inde neuvedený
3359001Odborný pracovník pre evidenciu obyvateľstva
3359002Matrikár
3359003Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia
3359004Odborný pracovník verejnej správy pre všeobecnú vnútornú správu
3359007Odborný pracovník verejnej správy pre prípravu, riadenie a kontrolu projektov
3359008Odborný pracovník verejnej správy v oblasti medzinárodných vzťahov
3359009Odborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
3359010Analytik trhu práce a sociálnej situácie obyvateľstva vo verejnej správe
3359011Odborný pracovník orgánu verejnej správy v oblasti spracovania návrhov stratégií
3359012Inšpektor obchodnej inšpekcie
3359013Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku
3359014Odborný pracovník štátneho odborného dozoru, povoľovania a regulácie dopravy a dopravnej infraštruktúry
3359015Odborný pracovník pre reguláciu a štátny dohľad elektronických komunikácií a poštových služieb
3359016Odborný pracovník verejnej správy pre lesníctvo a poľovníctvo
3359017Odborný pracovník verejnej správy pre pozemkové úpravy
3359018Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie
3359019Odborný pracovník verejnej správy pre kataster
3359020Odborný pracovník verejnej správy v oblasti podnikateľských činností
3359021Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry
3359023Odborný pracovník verejnej správy v oblasti školstva
3359024Odborný pracovník verejnej správy pre ochranu životného prostredia
3359025Odborný pracovník verejnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
3359026Odborný pracovník priamych podpôr v oblasti pôdohospodárstva
3359027Odborný pracovník trhových mechanizmov a poľnohospodárskych komodít
3359999Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený
3411004Odborný legislatívny pracovník
3411006Odborný pracovník v oblasti štrukturálnych fondov
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.